Disclaimer

Kringloopwinkel Op ‘e Nij heeft de informatie die te vinden is op de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.

Inhoud Op é Nij website
Kringloopwinkel Op ‘e Nij besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar website www.kringloopwinkelopenij.nl (“de Website”). Desondanks is het mogelijk dat er onverhoopt op de Website onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Het gebruik maken van gegevens en informatie op de Website geschiedt geheel voor risico van de gebruiker.

Kringloopwinkel Op ‘e Nij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolkomenheden. Tevens wordt er geen aansprakelijkheid aanvaardt bij schade als gevolg van of in verband met het gebruiken, het afgaan op of verspreiden van de gegevens en informatie.

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van de Website, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Kringloopwinkel Op e Nij.

Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Kringloopwinkel Op e Nij.

Verwijzingen en hyperlinks
Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet door Kringloopwinkel Op e Nij worden onderhouden of beheerd en verwijzingen of hyperlinks van andere websites naar de Website zijn slechts opgenomen ter informatie van de bezoekers van de Website. Kringloopwinkel Op ‘e Nij is niet aansprakelijk voor door derden verstrekte informatie.

Informatie op de Website
De door Kringloopwinkel Op ‘e Nij op de Website verstrekte gegevens en informatie zijn van algemene aard, met uiterste zorgvuldigheid opgesteld en ook aan wijzigingen onderhevig.

Vragen, suggesties en feedback
Kringloopwinkel Op ‘e Nij wil geen vertrouwelijke informatie via deze internetsite ontvangen, of informatie die auteursrechtelijk of op andere wijze door u of door derden is beschermd. Elke vorm van informatie, in de vorm van suggesties, ideeën, etc die wij van u ontvangen wordt door Kringloopwinkel Op ‘e Nij gezien als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Kringloopwinkel Op ‘e Nij behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken, te reproduceren, te wijzigen, te demonstreren, door te geven en te distribueren, ongeacht het doel.

Door Kringloopwinkel Op ‘e Nij verzonden e-mail
Door Kringloopwinkel Op ‘e Nij verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Kringloopwinkel Op ‘e Nij staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mail, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Aard van Internet
Internet is niet altijd een geheel betrouwbaar communicatiemedium. Op willekeurige momenten kunnen storingen, fouten of vertragingen optreden. Kringloopwinkel Op ‘e Nij is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen of apparatuur, ongeacht of deze verbindingen of apparatuur door Kringloopwinkel Op ‘e Nij of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor er geen of vertraagd gebruik gemaakt kan worden van de Website.

Nederlands recht
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.  Zodoende worden geschillen die te maken hebben met de Website of deze disclaimer aan de bevoegde rechter worden voorgelegd.