Goede doelen

Waar gaat onze steun heen

Dankzij de belangeloze inbreng van nog bruikbare goederen door particulieren en dankzij de vrijwilligers, die met deze inbreng enthousiast de winkel runnen, worden er inkomsten gegenereerd voor mensen die hulp hard nodig hebben.

De opbrengst van de winkel wordt, na aftrek van de vaste lasten, voor 100 % geschonken aan goede doelen in binnen- en buitenland. Met name projecten die aangestuurd worden vanuit de regio zoals Voedselbank Balk, Bouwen met de Bouma’s, Gered Gereedschap, Stichting Hope en Dreams en vooral ook kansarme kinderen kunnen op steun van Op ‘e Nij rekenen.

Elke maand wordt er weer een goed doel geselecteerd.


Hieronder de goede doelen die we het afgelopen jaar hebben mogen steunen:

Aanloophuis Leeuwarden

In dit opvanghuis voor dak- en thuislozen kunnen mensen in een huiselijke sfeer elkaar ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Waar je met een ander een spelletje kan doen, de krant kan lezen en waar soep en brood klaar staat.

Beautiful Kidz Namibie

Deze stichting uit Joure ondersteunt het opzetten van peuterscholen in Namibië in afgelegen gebieden. Kinderen die geen peuteronderwijs krijgen, hebben al een achterstand op de basisschool. En daarmee het risico dat ze al jong afhaken van school en nauwelijks lezen, schrijven en rekenen hebben geleerd. Het belang van gelijke kansen staat bij ons in dit project voorop.

Bouwen met de Bouma's

Deze stichting uit Balk bouwt letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van Zambia. De projecten die ze opzetten, uitvoeren en financieren zijn veelal gericht op onderwijs. Op het bouwen van meer en betere klaslokalen. En op het onderwijzen van de lokale bouwvakkers, zodat deze mensen steeds meer zelf kunnen. Wij vinden goed onderwijs voor ieder kind belangrijk. En we ondersteunen de gedachte om lokale mensen te leren om zelfredzaam te zijn.

Stichting Dorcas

Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen en bouwen we aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Hospice 'de Kime' in Sneek

Hospice de Kime, een bijna als thuis-huis, is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn. Als de zorg thuis niet meer lukt kunnen wij hier hulp, gastvrijheid en verzorging bieden aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Het hospice bevindt zich in een woonwijk in Sneek en wordt omringd door een grote tuin.

Stichting 100WEEKS

100WEEKS is een nieuwe, revolutionaire manier van hulp geven. Door direct een klein bedrag aan de allerarmste vrouwen te geven, raken ze binnen 100 weken blijvend uit extreme armoede. Jouw donatie gaat direct naar moeders van gezinnen die vaak maar eens per dag kunnen eten en nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben.

Babungo

Onze activiteiten in Kameroen zijn verdeeld over drie pijlers: onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. We werken kleinschalig en met nauwe betrokkenheid en enthousiasme van onze vrijwilligers en plaatselijke partners. Hierdoor kunnen we projecten neerzetten waarvan de continuïteit is gewaarborgd en die flexibel inspelen op de plaatselijke behoeftes.

Stichting Vrienden van Kleurrijk

Boerderij Kleurrijk is gelegen op ‘Landgoed Frisian Forrest’. Het is een plek waar mensen met een beperking wonen, werken en er komen kinderen voor de naschoolse- en zaterdag opvang. Op het terrein is sinds kort ook een reguliere kinderopvang gevestigd.

Blessed Generation

Samen met zo'n 90 gekwalificeerde Keniaanse medewerkers zetten de uit het Friese Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester zich vol overtuiging in om meer dan 800 kwetsbare kinderen weer een kans te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming.

Cows for Kids (BenG)

De kern van dit project project is dat vrouwen via hun zelfhulpgroep (SHG) een lening krijgen om een koe en vrouwelijk kalf te kopen, op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school laten gaan en er wordt ingezet op de verbetering van de levensstandaard.

Gered Gereedschap

In 39 jaar heeft Stichting Gered Gereedschap al veel bereikt. Met al het geredde gereedschap ondersteunden we reeds 1.300 organisaties in ontwikkelingslanden en creëerden we 75.000 leerplekken voor ambachtslieden.

Stichting Hope en Dreams

The home of Hope & Dreams is een uniek kinderhuis in Uganda. Zij bieden een veilig thuis met goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving. Zij geven hoop aan kinderen die de hoop verloren zijn.

Molenaars Kinderfonds

Het Molenaars Kinderfonds (MKF) financiert projecten die het leven van kinderen beter en aangenamer maken. Ons doel is ondersteuning te geven die maakt dat kinderen weerbaarder, zelfstandiger en minder afhankelijk worden.

Jetty van Aalsum

Van een voedseluitdeelpost in Pereira Colombia naar een opvanghuis en uitgegroeid met hulp en donaties tot een kinderdagverblijf voor 130 kleuters en een financieel adoptieprogramma.

Elnura

Stichting Elnura

Stichting Elnura helpt kinderen in een moeilijke leefsituatie in het Centraal-Aziatische land Kirgizië om hen perspectief te bieden op een zelfstandige toekomst.

Maher India

Stichting Maher-India wil kansarme kinderen in India een kans op een betere toekomst geven door projecten te financieren die gericht zijn op onderwijs, onderdak en medische zorg. Ongeacht geloof of huidkleur. Daarnaast biedt de stichting daar waar nodig ook steun aan vrouwen(rechten) en gezinnen.

Make-a-Wish Nederland

Zij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Bedoeld om kinderen en hun familie in een moeilijke periode iets bijzonders te geven. Een positieve boost waar ze nog heel lang hoop, kracht en vertrouwen uit kunnen putten.

Mano a Mano

Mano a Mano is een christelijke organisatie die hulp verleent in de Dominicaanse Republiek waar die hulp ook maar nodig is. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs, gezondheidszorg en schoonwater voorziening.

Mercy Ships Holland

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt.

pal

Stichting PaL - Play and Learn

PaL heeft expertise op het gebied van spelen en leren van kinderen en zet die in bij organisaties die werken in townships en op wijnboerderijen in de omgeving van Kaapstad in Zuid Afrika.

zzg

Trijntje Beimers Stichting

Het Zeister Zendingsgenootschap (ZZg) ondersteunt sinds 1793 zending en diaconaal werk wereldwijd. Ontstaan vanuit de Hernhutter Broedergemeente assisteert het ZZg bij projecten ten behoeve van kansarme, achtergestelde en rechteloze mensen.

Sichting Swistokaa

Structureel en kleinschalig steunen van kinderen in zuidelijk Afrika. Van het verbeteren van de voorzieningen in weeshuizen en scholen tot het zenden van humanitaire hulpgoederen.

Stichting Thalente

Stichting Thalente werkt vanuit het Friese dorpje Aldeboarn en wil vooral de kinderen in ontwikkelingslanden een kans geven om te groeien. Het werkgebied is Molweni, een gebied onder de stad Durban in Zuid-Afrika.

Learn

Learn! Foundation

Learn! Foundation ontvangt verzoeken om ondersteuning van scholen, een gemeenschap en individuen. Onze focus ligt op onze projecten die wij met ons kantoor in Kilifi - Kenia ontwikkelen. Wij vinden het erg belangrijk dat de hulpvraag uit de gemeenschap komt.

Voedselbank ZWF

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die zich bezig houdt met het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

Dare2care

Stichting Dare2Care

Wij hebben als doel het (helpen) opzetten van gebouwen en netwerken ter bevordering van goede en betaalbare educatie voor schoolkinderen in Ghana.

Stichting Ladder

Stichting Ladder biedt jongeren in Zuid-India, vaak wees of kind uit een éénoudergezin, een toekomstperspectief door hen de kans te geven een opleiding te volgen. Wij betalen schoolgeld voor de armste kinderen en studiekosten voor talentvolle gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen. Tevens zorgen wij voor een plek waar zij kunnen studeren en bijlessen mogen volgen.