Het bestuur

Bestuurssamenstelling en afspraken

Bestuursleden worden aangesteld voor de termijn van 4 jaar en zijn herkiesbaar. Zij worden vanuit het zittende bestuur gekozen.

Het bestuur komt minimaal 1x per maand samen. Bestuursbesluiten worden binnen de vergaderingen genomen, waarbij een meerderheid van stemmen telt. Deze besluiten worden in de notulen vastgelegd.

De penningmeester is verantwoording aan het bestuur verschuldigd middels een financieel jaarverslag en geeft opening van zaken als het bestuur tussentijds hierom vraagt. Financiële besluiten boven € 1000,- euro worden altijd binnen een bestuursvergadering genomen.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden zijn vrijwilligers en krijgen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden. Alleen concreet gemaakte kosten worden vergoed.

Medewerkers

De stichting maakt volledig gebruik van vrijwilligers die belangeloos hun medewerking verlenen aan de uitvoering van de diverse taken van de stichting.

Financiën

Met de opbrengst van de verkochte artikelen en/of giften en donaties worden allereerst de vaste kosten van de stichting betaald, zoals de huisvestingskosten, kosten van transport en de verzekeringen. Hetgeen overblijft wordt besteed aan het ondersteunen van goede doelen (ANBI) met name in de regio, maar ook daarbuiten.

Vermogen

Het vermogen van de stichting bestaat voornamelijk uit onroerend goed, zijnde de twee winkelpanden waar de stichting zijn activiteiten uitvoert.

Uit de opbrengst minus de kosten van de stichting wordt jaarlijks een klein bedrag gereserveerd voor onvoorziene kosten zoals onderhoud van de panden en het eventueel vervangen van inventaris.

Het overige geld wordt besteed aan de ondersteuning van goede doelen met voornamelijk een ANBI status.

Gegevens Stichting Kringloopwinkel Op 'e Nij

Om in aanmerking te komen voor een ANBI status dienen betreffende gegevens vermeld te te worden op de website die voor iedereen toegankelijk is. Daarnaast dienen de financiële gegevens van de de stichting te worden opgenomen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

KvK nummer 41003530
Bankrekening  NL87 RABO 0117746207
BIC nummer  RABONL2U
RSIN 804901156
Adres Onderweg 6, 8723 AX  Koudum
Email info@kringloopwinkelopenij.nl

Het huidige bestuur van kringloopwinkel Op 'e Nij is als volgt samengesteld:

Janet Metzlar

Voorzitter

Dirk Droogsma

Secretaris

Wouter Lourens

Penningmeester

Hendrik Kamstra

Bestuurslid

Pieter Kampen

Bestuurslid

Jeroen Kaag

Bestuurslid

Willie Hoekstra

Bestuurslid