Goede doelen

Waar gaat onze steun heen

Met het geld wat we verdienen door de verkoop van tweedehands spullen steunen wij diverse projecten. Dit kunnen projecten zijn voor mensen die dichtbij wonen en voor mensen die op plekken in de wereld wonen waar ze weinig kansen krijgen.
Wel gaat de steun zoveel mogelijk via lokale contacten. Zo weten we wat er met het geld gebeurt.

Deze steun is mogelijk gemaakt door uw aankopen in onze winkel en de inzet van onze vrijwilligers.

Hieronder de goede doelen die we recentelijk gesteund hebben:

Aanloophuis Leeuwarden

In dit opvanghuis voor dak- en thuislozen kunnen mensen in een huiselijke sfeer elkaar ontmoeten. Het is een plek waar tijd is voor een gesprek, waar iemand even op adem kan komen of een moment van stilte kan vinden. Waar je met een ander een spelletje kan doen, de krant kan lezen en waar soep en brood klaar staat.

Beautiful Kidz Namibie

Deze stichting uit Joure ondersteunt het opzetten van peuterscholen in Namibië in afgelegen gebieden. Kinderen die geen peuteronderwijs krijgen, hebben al een achterstand op de basisschool. En daarmee het risico dat ze al jong afhaken van school en nauwelijks lezen, schrijven en rekenen hebben geleerd. Het belang van gelijke kansen staat bij ons in dit project voorop.

Bouwen met de Bouma's

Deze stichting uit Balk bouwt letterlijk en figuurlijk aan de toekomst van Zambia. De projecten die ze opzetten, uitvoeren en financieren zijn veelal gericht op onderwijs. Op het bouwen van meer en betere klaslokalen. En op het onderwijzen van de lokale bouwvakkers, zodat deze mensen steeds meer zelf kunnen. Wij vinden goed onderwijs voor ieder kind belangrijk. En we ondersteunen de gedachte om lokale mensen te leren om zelfredzaam te zijn.

Stichting Dorcas

Dorcas werkt aan verandering op 3 niveaus. We creëren mogelijkheden voor mensen om zichzelf te ontwikkelen, en voorzien waar nodig in de eerste levensbehoeften. Daarnaast investeren we in veerkrachtige gemeenschappen en bouwen we aan een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen de kans krijgt om mee te doen.

Hospice 'de Kime' in Sneek

Hospice de Kime, een bijna als thuis-huis, is een gastvrije plek voor mensen die terminaal ziek zijn. Als de zorg thuis niet meer lukt kunnen wij hier hulp, gastvrijheid en verzorging bieden aan mensen voor wie genezing niet meer mogelijk is. Het hospice bevindt zich in een woonwijk in Sneek en wordt omringd door een grote tuin.

Stichting 100WEEKS

100WEEKS is een nieuwe, revolutionaire manier van hulp geven. Door direct een klein bedrag aan de allerarmste vrouwen te geven, raken ze binnen 100 weken blijvend uit extreme armoede. Jouw donatie gaat direct naar moeders van gezinnen die vaak maar eens per dag kunnen eten en nauwelijks een dak boven hun hoofd hebben.

Babungo

Onze activiteiten in Kameroen zijn verdeeld over drie pijlers: onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. We werken kleinschalig en met nauwe betrokkenheid en enthousiasme van onze vrijwilligers en plaatselijke partners. Hierdoor kunnen we projecten neerzetten waarvan de continuïteit is gewaarborgd en die flexibel inspelen op de plaatselijke behoeftes.

Bake for live

Bake for Life is een Nederlandse stichting, opgericht in 1999, met liefde voor het vak en hart voor de kansarmen in Afrika. Wij geven kwetsbare mensen de mogelijkheid om via werk en opleiding te ontsnappen uit de armoede. Met de kennis van het bakkersvak krijgen zij een kans op een mooie(re) toekomst!

Blessed Generation

Samen met zo'n 90 gekwalificeerde Keniaanse medewerkers zetten de uit het Friese Hurdegaryp afkomstige Ria Fennema en haar man Fester zich vol overtuiging in om meer dan 800 kwetsbare kinderen weer een kans te geven. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de Keniaanse kinderbescherming.

Cows for Kids (BenG)

De kern van dit project project is dat vrouwen via hun zelfhulpgroep (SHG) een lening krijgen om een koe en vrouwelijk kalf te kopen, op voorwaarde dat ze hun kinderen naar school laten gaan en er wordt ingezet op de verbetering van de levensstandaard.

Gered Gereedschap

In 39 jaar heeft Stichting Gered Gereedschap al veel bereikt. Met al het geredde gereedschap ondersteunden we reeds 1.300 organisaties in ontwikkelingslanden en creëerden we 75.000 leerplekken voor ambachtslieden.

Stichting Hope en Dreams

The home of Hope & Dreams is een uniek kinderhuis in Uganda. Zij bieden een veilig thuis met goed onderwijs, gezondheidszorg en een liefdevolle omgeving. Zij geven hoop aan kinderen die de hoop verloren zijn.

Imena Foundation

Imena Foundation zet zich in voor onderwijs, schoon drinkwater, medische voorzieningen en voedselzekerheid in Afrika. Imena Foundation biedt ook noodhulp (voedsel en medicijnen) en helpt bij de opbouw van kerkelijke gemeenschappen.

Jetty van Aalsum

Van een voedseluitdeelpost in Pereira Colombia naar een opvanghuis en uitgegroeid met hulp en donaties tot een kinderdagverblijf voor 130 kleuters en een financieel adoptieprogramma.

Lusulu

De stichting Lusulu, een onderwijsontwikkeling in Zimbabwe, wil de ouders en leerkrachten in Lusulu helpen bij de ontwikkeling van hun onderwijs. Zij doen dat door te voorzien in heel concrete projecten, zoals klaslokalen, lesmaterialen, training en culturele uitwisseling.

Maher India

Stichting Maher-India wil kansarme kinderen in India een kans op een betere toekomst geven door projecten te financieren die gericht zijn op onderwijs, onderdak en medische zorg. Ongeacht geloof of huidkleur. Daarnaast biedt de stichting daar waar nodig ook steun aan vrouwen(rechten) en gezinnen.

Make-a-Wish Nederland

Zij zetten alles op alles om zo veel mogelijk wensen te vervullen. Bedoeld om kinderen en hun familie in een moeilijke periode iets bijzonders te geven. Een positieve boost waar ze nog heel lang hoop, kracht en vertrouwen uit kunnen putten.

Mano a Mano

Mano a Mano is een christelijke organisatie die hulp verleent in de Dominicaanse Republiek waar die hulp ook maar nodig is. In veel ontwikkelingslanden ontbreekt het aan goede woningen of gebouwen voor onderwijs, gezondheidszorg en schoonwater voorziening.

Mercy Ships Holland

Mercy Ships zet ziekenhuisschepen in om levens te veranderen en landen te dienen. Sinds 1978 heeft het werk van Mercy Ships meer dan 2,5 miljoen kansarme mensen bereikt.

Palm Tree Care Centre

The Palm Tree Care Centre is een kleinschalig opvanghuis in Amanzimtoti, Zuid Afrika. We zetten ons in voor kinderen in de breedste zin van het woord: naast de zorg voor ons eigen gezellige gezin met 20 Zulu kinderen, zorgen we overdag voor kleuters uit het omliggende township.

Project Na maste

In de afgelopen jaren hebben zij veel mensen geholpen in veel verschillende landen, zoals bijvoorbeeld Sri Lanka, Thailand, Cambodja, Indonesië, China, Vietnam en India. Op dit moment zijn zij druk bezig met schisis-kinderen in Indonesië.

Sichting Swistokaa

Structureel en kleinschalig steunen van kinderen in zuidelijk Afrika. Van het verbeteren van de voorzieningen in weeshuizen en scholen tot het zenden van humanitaire hulpgoederen.

Thalente

Stichting Thalente zet zich in voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de bewoners van Zuid-Afrika door het financieel te ondersteunen en door hun kansen te bieden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Victory 4 all

Goed onderwijs, wat de kinderen de kans op een betere toekomst kan geven, is erg duur in Zuid-Afrika en is daardoor ontoegankelijk voor duizenden kansarme kinderen. Wij hebben verschillende projecten om deze kinderen goed onderwijs en begeleiding te bieden.

Voedselbank ZWF

Stichting Voedselbank Zuidwest Friesland is een organisatie van vrijwilligers die zich bezig houdt met het inzamelen van kosteloos ter beschikking gestelde levensmiddelen en het uitdelen daarvan aan personen, die onvoldoende middelen hebben om in hun levensonderhoud te voorzien.

World Servants

World Servants stuurt teams uit die bouwprojecten realiseren in ontwikkelingslanden: Scholen, klinieken, huizen en schoonwatervoorzieningen. Deze bouwprojecten zijn onderdeel van programma’s van lokale partnerorganisaties en dragen bij aan het blijvend verbeteren van de levensomstandigheden van een hele gemeenschap.

Stichting Ladder

Stichting Ladder biedt jongeren in Zuid-India, vaak wees of kind uit een éénoudergezin, een toekomstperspectief door hen de kans te geven een opleiding te volgen. Wij betalen schoolgeld voor de armste kinderen en studiekosten voor talentvolle gemotiveerde studenten uit kansarme gezinnen. Tevens zorgen wij voor een plek waar zij kunnen studeren en bijlessen mogen volgen.

Stichting Medic

Stichting Medic is een vrijwilligersorganisatie, die medische apparatuur en goederen verzamelt, repareert en distribueert ten behoeve van zorgprojecten in economisch achtergebleven gebieden.

H.E.L.P. Malawi Nederland

De stichting zorgt ervoor dat kinderen/jongeren in Malawi zo goed en gestructureerd mogelijk onderwijs kunnen volgen. We streven er naar om faciliteiten te creëren die goed onderwijs bevorderen.

Nederlands Rode Kruis

Zij staan voor voorkomen en verzachten van menselijk lijden, het beschermen van levens en gezondheid en het waarborgen van respect voor de mens. Onze bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar hen die het meest kwetsbaar zijn tijdens gewapende conflicten, rampen en andere noodsituaties.